۴ اسفند, ۱۳۹۸

برگرهای کپک زده برگرکینگ

رستوران های زنجیره ای برگرکینگ در آخرین کمپین تبلیغاتی خود اقدام به نمایش برگرهای کپک زده کرده است! برگرکینگ برای اثبات عاری بودن مواد غذایی خود از مواد نگهدارنده، پس […]