برنامه ریزی و مدیریت
تبلیغات تجاری


سال انتشار: ۱۳۸۵
شابک: ۴-۹۶۲۲-۰۶-۹۶۴-۹۷۸
شماره کتابخانه ملی : ۳۲۱۵۳-۸۵م
نکات مهم و موثر در
خلق آگهی


سال انتشار: ۱۳۸۵
شابک: ۱-۹۶۲۳-۰۶-۹۶۴-۹۷۸
شماره کتابخانه ملی : ۳۴۰۲۷-۸۵م
۶۰ نکته ضروری در
تبلیغات تجاری


سال انتشار: ۱۳۹۴
شابک: ۴-۳۰۷۶-۰۴-۶۰۰-۹۷۸
شماره کتابخانه ملی : ۳۸۵۴۲۰۱