فیلم ها

 
فیلم داستانی

تبر - ۱۳۸۵

(تهیه کننده و کارگردان)
فیلم مستند

آنکه گفت نه، آنکه گفت آری - ۱۳۸۷

(تهیه کننده و کارگردان)
 
فیلم داستانی

کافه دو - ۱۳۹۲

(نویسنده، کارگردان و تهیه کننده)
 
فیلم مستند

پرواز در تاریکی - ۱۳۹۴

(تهیه کننده و کارگردان)
 
فیلم داستانی

دیستورت - ۱۳۹۵

(نویسنده و کارگردان)