برنده دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند
از سومین جشنواره فیلم مستند ایران - سینما حقیقت - 1388
 

برنده بهترین کارگردانی مستند
از جشنواره فیلم اشراق - 1391
 

پذیرفته شده در بخش رقابت اصلی
جشنواره بین المللی مستند مادرید - اسپانیا 2010
 

پذیرفته شده در بخش رقابت اصلی
جشنواره بین المللی فیلم هلند - 2010
 

پذیرفته شده در بخش رقابت اصلی
جشنواره فیلمهای ایرانی تورنتو - کانادا 2010
 

پذیرفته شده در بخش رقابت اصلی
جشنواره بین المللی فیلم کارائیب - 2017